Allegory Of The Cave II.

for symphony orchestra

https://www.newmusicostrava.cz/en/ostrava-days/festival/

Allegory Of The Cave II. pro symfonický orchestr (2023)

Kdy poznáváme a kdy se ztrácíme ve vnitřní temnotě? Platónův Mýtus o jeskyni je neúprosným podobenstvím o lidské společnosti. Uvádí ho slovy: “Představ si rozdíl mezi duší osvícenou a neosvícenou…” Následně vylíčí bytosti žijící od dětství v nevědomosti uvnitř jeskyně, spoutané okovy jako vězni. Vše ozařuje Oheň za nimi, který ale, jakožto zdroj, nevidí. Na zídce mezi vězni a Ohněm provádějí kejklíři různé žerty a vedou procesí, vězni ale nemohou otočit hlavou. Domnívají se, že stíny jsou skutečné, ale přesto jsou skutečnosti iluzivní (májá). V systému indických Véd a buddhismu se otázka a možnost poznání vyvíjí a znovuzrozuje. Po mnoho kalp se cyklicky opakují čtyři věky lidstva (v poměru délek 4:3:2:1). Satyajuga, Tretajuga, Dwaparjuga a Kalijuga. Zatímco Satyajuga je věk osvícení, na jejím opačném spektru stojí Kalijuga, temný věk. Na konci “Brahmovy noci” zazpívají ztělesněné Védy píseň a probudí vše opět k novému Stvoření. Každá věta této kompozice může tedy symbolizovat jednu jugu.

Allegory Of The Cave II. for symphony orchestra

When do we recognize and when do we lose ourselves in inner darkness? Plato's Allegory of the Cave is a relentless parable about human society. He introduces it with the words: "Imagine the difference between an enlightened and an unenlightened soul..." Subsequently, he describes beings living since childhood in ignorance inside a cave, shackled like prisoners. Everything is irradiated by the Fire behind them, which they do not see as a source. On the wall between the prisoners and the Fire, jugglers perform various pranks and processions, but the prisoners cannot turn their heads. They believe that the shadows are real, but yet the realities are illusory (maya). In the system of the Indian Vedas and Buddhism, the question and possibility of knowledge evolves and is reborn. For many kalpas, the four ages of humanity repeat cyclically (in the ratio of lengths 4:3:2:1). Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga and Kali Yuga. While Satya Yuga is the age of enlightenment, on its opposite spectrum stands Kali Yuga, the Dark Age. At the end of the "Night of Brahma" the embodied Vedas sing a song and awaken again all to a new Creation. Thus, each movement of this composition can symbolize one Yuga.